อินคลาส สุรนารายณ์ มีหลักสูตรคณิตศาสตร์หลากหลายสำหรับ นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 โดยผู้ปกครองสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับลูกหลานของท่านได้หลายแบบ อาทิ เช่น

 1.  หลักสูตรเสริมเก่ง (Math Smart)  เหมาะสำหรับนักเรียนทั่วไป ที่ต้องการสร้างพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี เรียนเพื่อเพิ่มเกรด โดยส่วนใหญ่จะเรียนควบคู่ไปกับวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนกำลังสอนอยู่ หรือ อาจจะเรียนก่อนหรือหลังจากที่โรงเรียนได้สอนไว้แล้วก็ได้ ซึ่งปกติจะเรียนสัปดาห์ละ 1.30 หรือ 3.0 ชม. แบบกลุ่มเล็ก 2-6 คน หรือ แบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอนก็ได้เช่นกัน โดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อหาในลำดับชั้นนั้นๆ
  • จุดเด่นของหลักสูตร
   •  มีการใช้สื่อหลากหลายเพื่อช่วยให้นักเรียนทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เช่น เรื่องเศษส่วน เรื่องเรขาคณิต ใช้สื่อจากประเทศสหรัฐอเมริกา, มีการนำระบบจำลองสามมิติ (3D Simulation)  มาอธิบายเรื่องเส้นรอบวง (Distance Around the Shape)  พื้นที่ (Area)  และปริมาตร (Volume)  ของรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม
   • เน้นทำโจทย์พื้นฐานตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงยาก  มีการสอดแทรกเทคนิคการคิดเร็ว การคาดคะเนคำตอบ
   • มีแผนที่ความคิด (Mind Map)  ของหลักสูตรทำให้นักเรียนทราบหัวข้อทั้งหมดของหลักสูตร
   • มีการจัดทำตารางเช็คลิสต์ เพื่อระบุว่าระหว่างที่เรียนมีหัวข้อใดที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจบ้าง เพื่อกลับมาเรียนชดเชยใหม่
   • มีการสอนใช้ WolframAlpha บน Computer (Computational Knowledge Engine) ควบคู่ไปกับการสอนคณิตศาสตร์แบบปกติ เพื่อช่วยในการค้นหาคำตอบและตรวจคำตอบทางคณิตศาสตร์
  • ผลลัพธ์ 
   • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ ได้
   • นักเรียนสามารถทำข้อสอบในการสอบไล่ได้
   • นักเรียนสามารถทำเกรดในห้องเรียนเพิ่มได้ ตามศักยภาพและความตั้งใจของนักเรียน
 2. หลักสูตรตะลุยโจทย์ (Math Fighting) เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานในเรื่องที่เรียนมาแล้ว เช่น นักเรียนชั้น ป.4 เรียนเรื่องเรขาคณิตจากโรงเรียนมาแล้ว และมาเข้าเรียนกับอินคลาสเพื่อฝึกทำโจทย์แบบต่างๆ เรียนรู้เทคนิคการคิดเร็ว การวิเคราะห์โจทย์ การคาดคะเนคำตอบ หรืออาจจะเป็นนักเรียนของอินคลาสที่เรียนหลักสูตรเสริมเก่ง (Math Smart) อยู่แล้ว และต้องการทำโจทย์เพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับสอบเข้าสถาบันชั้นนำต่างๆ หรือ สอบแข่งขันก็ได้เช่นกัน  ซึ่งปกติจะเรียนสัปดาห์ละ 1.30 หรือ 3.0 ชม. แบบกลุ่มเล็ก 2-6 คน หรือ แบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอนก็ได้เช่นกัน โดยปกติจะทำข้อสอบได้ราว 10-20 ข้อต่อชั่วโมง ขึ้นกับความยากง่ายของโจทย์ด้วย
  • จุดเด่นของหลักสูตร
   • อินคลาสมีระบบฐานข้อมูลข้อสอบคณิตศาสตร์ (Database Exam) ที่รวบรวมจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้นักเรียนสามารถฝึกทำข้อสอบได้อย่างมากมาย เช่น ข้อสอบจากสมาคมคณิตศาสตร์, สสวท, ข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค, ข้อสอบแข่งขันเข้าสถาบันต่างๆ เป็นต้น
   • ช่วยค้นหาจุดอ่อนจากการทำโจทย์อย่างต่อเนื่อง และแก้ไขจุดอ่อนด้วยการทำโจทย์เฉพาะเรื่องนั้นๆ โดยค้นหาข้อสอบเรื่องที่นักเรียนไม่ถนัดจากฐานข้อมูลข้อสอบ
   • เรียนรู้เทคนิคการคิดเร็ว การวิเคราะห์โจทย์ที่มีความซับซ้อน การคาดคะเนคำตอบที่เป็นไปได้
  • ผลลัพธ์
   • ผ่านการทำโจทย์คณิตศาสตร์หลากหลาย มีความเชื่อมั่นในการทำโจทย์
   • เพิ่มโอกาสสำเร็จในการสอบแข่งขันและสอบเข้าสถาบันชั้นนำต่างๆ
 3. หลักสูตรการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Math Assist) เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดีอยู่แล้ว และผู้ปกครองที่มีวิสัยทัศน์ไกล ต้องการสร้างความได้เปรียบให้กับลูกหลาน ให้มีความสามารถที่แตกต่างและโดดเด่นในการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่องานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆในอนาคตที่เทคโนโลยีนั้นมีความสำคัญในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต หลักสูตรนี้จะสอนให้นักเรียนรู้จักนำความรู้ทางคณิตศาตร์ที่ได้เรียนมาไปแก้ปัญหาต่างๆ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เป็นผู้ช่วยในการแก้ปัญหา เช่น ในหัวข้อเรื่องสถิติ ต้องมีการวาดกราฟแท่งจากข้อมูลทางสถิติเพื่อนำมาเปรียบเทียบ หากวาดด้วยมือต้องใช้เวลา 5-10 นาที แต่สามารถใช้ Computer ช่วยในการวาดกราฟได้ โดยใช้เวลาเพียง 1 วินาที ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมาก
  • จุดเด่นของหลักสูตร
   • มีการนำคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
   • ได้พัฒนาทักษะทางด้านไอที ซึ่งสำคัญมากในอนาคตที่ต้องแข่งขันกับชาติอื่นๆ ในยุคเปิดเสรีแรงงาน
  • ผลลัพธ์
   • นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้เร็วขึ้น แม่นย้ำขึ้น ทรงพลังขึ้น โดยใช้คอมพิวเตอร์
   • เกิดความคิดเชิงประยุกต์ (Apply) และบูรณาการ (Integration) ในการนำคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำโครงงานต่างๆ
   • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นและโดดเด่น

นอกจากหลักสูตรที่น่าสนใจแล้ว อินคลาส สุรนารายณ์ ยังมีจุดเด่น ทางด้านสถานที่และทำเลที่ตั้ง ดังนี้

 • อยู่บนถนนสรุนารายณ์ ในโครงการหมู่บ้านใหม่ “อินโทร สุรนารายณ์” การเดินทางสะดวดสบาย มีที่จอดรถให้ผู้ปกครองสามารถรับส่งลูกหลานได้อย่างปลอดภัย
 • บรรยากาศสถานที่เรียนให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน เงียบสงบและปลอดภัย
 • เรียนในห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ช่วยสอนเพรียบพร้อม ติดแอร์เย็นสบายทุกห้อง